ALGEMENE VOORWAARDEN

Dream Clinics is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68183968 en is gevestigd aan de Thijs Ouwerkerkstraat 33, 2132ZW te Hoofddorp.

Artikel 1 Begrippen

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Dream Clinics is de eenmanszaak van G. Tokmaji onder Dream Clinics wordt tevens verstaan de daarin werkzame gecertificeerde medici of door Dream Clinics ingehuurde derden.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Dream Clinics, elke overeenkomst tussen Dream Clinics en Cliënt en op elke dienst en/of product dat door Dream Clinics wordt aangeboden. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Dream Clinics, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Cliënt de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Dream Clinics aan Cliënt aangeven op welke wijze Cliënt de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Dream Clinics is gepubliceerd zodat Cliënt deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Dream Clinics is overeengekomen.

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten met Cliënt.

Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

Artikel 3 Het Aanbod

Alle door Dream Clinics gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt. Van een offerte is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.

De door Dream Clinics gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Dream Clinics is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Dream Clinics het recht een overeenkomst met een potentiële Koper om een voor Dream Clinics gegronde reden te weigeren.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product en de daarbij behorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Dream Clinics niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst (op afstand).

Levertijden in offertes van Dream Clinics zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Dream Clinics niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen en offertes zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

Dream Clinics heeft het recht om zonder opgaaf van redenen een overeenkomst weigeren. Een dergelijke weigering geeft Koper geen recht op schadevergoeding of enige andere compensatie voor het weigeren van de opdracht.

Indien meerdere Opdrachtgevers en/of Cliënten samen een opdracht plaatsen waardoor een overeenkomst tot stand komt dan wel meerdere opdrachten worden samengevoegd waardoor een overeenkomst tot stand komt, dan is iedereen van de afzonderlijke Cliënten hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen voortvloeiende uit die overeenkomst.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Cliënt een opdracht aan Dream Clinics geeft voor het uitvoeren van een of meerdere behandelingen tot het verrichten van cosmetische handelingen.

Cliënt kan slechts een behandelovereenkomst aangaan indien vastgesteld is dat Cliënt:

De leeftijd van 18 jaren heeft bereikt en een daartoe rechtsgeldig legitimatiebewijs heeft overlegd;

Voorafgaand aan de behandelovereenkomst duidelijk en uitvoerig geïnformeerd is over de behandeling, de mogelijke risico’s en gevolgen, het eventuele te verwachten resultaat, nazorg van de behandeling, kosten van de behandeling en wijze van betaling en de bedenktijd om tot een redelijke beslissing te komen, tijdstip van behandeling;

Ingeval van begeleiding, opvang en/of bereikbaarheid, Cliënt de instructies opvolgt.

Op de hoogte is van de contactpersoon bij Dream Clinics ingeval van complicaties, en direct contact opneemt zoals besproken tijdens de instructies.

Het behandelingsformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld (anamneseformulier);

Alle vragen over de behandeling gesteld en beantwoord zijn.

Dream Clinics is niet gehouden aan een Aanbod indien Cliënt redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Cliënt geen rechten ontlenen.

Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door Dream Clinics aan Cliënt.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing indien de diensten binnen de bedenktermijn van 14 dagen ter beschikking gesteld worden en direct na aanschaf geleverd worden.

Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor de uit de behandelingsovereenkomst voortvloeiende (betalings)verplichtingen.

Tijdens de intake is Opdrachtgever verplicht om de gegevens van de contactpersoon op te geven alsmede diens bereikbaarheid.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

Dream Clinics zal zich inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

Bij de uitvoering van de diensten is Dream Clinics niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Dream Clinics, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.

Dream Clinics is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

Artikel 6 Wijzigen van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden is Opdrachtgever verplicht om deze meerwerkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Dream Clinics is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de dienstverlening, zal Dream Clinics Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van de meerwerkzaamheden.

Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die werkzaamheden leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, of de prijs verhoogd dient te worden als gevolg van de door Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, (tenzij Dream Clinics de onjuistheid van de gegevens vóór het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken), is Dream Clinics gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

Artikel 7 Nakoming van de overeenkomst

Dream Clinics kan de overeenkomst schorsen indien Opdrachtgever en/of Cliënt het verschuldigde bedrag niet heeft voldaan, niet meewerkt of geen of onvoldoende informatie heeft verstrekt waardoor Dream Clinics geen aanvang kan maken met de uitvoering van de behandelingen.

Indien de aanvang, voortgang of uitvoering van de behandeling wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld sprake is van een doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Dream Clinics of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, vertraging is ontstaan, heeft Dream Clinics recht op een redelijke verlenging van de behandeling op te starten, uit te voeren of afronden. Dream Clinics is nimmer gehouden tot het voldoen van enige schadevergoeding aan opdrachtgever en/of Cliënt ten gevolge van de vertraging.

Zowel Opdrachtgever als Dream Clinics kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Dream Clinics nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding. Dream Clinics is gerechtigd om per ommegaande tevens de nog niet betaalde zaken terug te nemen en behoudt daarbij het recht om aanvullende schadevergoeding te vorderen van Opdrachtgever.

Artikel 8 Annulering afspraak

Reeds gemaakte afspraken die vanaf 48 uur voor de aanvangsdatum van de afspraak geannuleerd worden, of waarbij Cliënt niet verschijnt op de afspraak zonder afzegging, worden bij Opdrachtgever en/of Cliënt in rekening gebracht.

Bij verschil van mening of onduidelijkheden over de datum van de afspraak, geldt de datum zoals gepland in de administratie van Dream Clinics als leidend.

Dream Clinics zal ingeval van opzegging van de afspraak door Opdrachtgever en/of Cliënt, zich naar redelijkheid inspannen om de koste van opzegging zoveel mogelijk te beperken

Artikel 9 Verplichtingen Dream Clinics

De artsen van Dream Clinics kunnen bij de behandeling gebruik maken van medicijnen, implantaten en andere medische hulpmiddelen die geregistreerd zijn.

Indien Opdrachtgever en/of Cliënt verzoekt om een second opinion, is Dream Clinics verplicht om dit verzoek op te volgen. Dream Clinics zal op verzoek de resultaten van de second opinion bespreken met Opdrachtgever en/of Cliënt.

De behandelend artsen van Dream Clinics handelen conform de op hen rustende zorgplichten van een goed opdrachtnemer, alsmede de eisen en richtlijnen die conform de professionele standaard van de beroepsgroep gelden.

Dream Clinics houdt een dossier bij met betrekking tot de behandeling van de Cliënt. Hierin worden gegevens verzamelt over onder meer evt. medicatiegebruik, de uitgevoerde behandeling(en), resultaten, klachten en overige relevante informatie.

Artikel 10 Verplichtingen Cliënt

Opdrachtgever en/of Cliënt is verplicht mee te werken op eerste verzoek van Dream Clinics.

Ingeval van ziekte, medicatiegebruik of andere omstandigheden die van belang kunnen zijn bij de eventuele uitvoering van de behandeling, dient dit vooraf besproken te worden met de desbetreffende arts.

Cliënt dient zo spoedig mogelijk Dream Clinics te informeren indien Cliënt een reeds geplande afspraak niet kan nakomen.

Artikel 11 Prijzen en betaling

Alle prijzen zijn voor particulieren inclusief btw. De getoonde prijzen dienen op locatie van Dream Clinics bij voorkeur per Pin betaald te worden nadat de behandeling heeft plaatsgevonden.

Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Dream Clinics gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden.

Indien overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te voldoen, alvorens Dream Clinics met haar dienstverlening aanvangt.

Opdrachtgever dient deze kosten ineens per pin te voldoen. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan hiervan afgeweken worden indien en voor zover Dream Clinics uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming heeft gegeven. In welk geval het openstaande bedrag per factuur binnen de betalingstermijn van 14 dagen betaald dient te zijn.

Artikel 12 Incassobeleid

Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan zijn verplichting, is Opdrachtgever (indien Opdrachtgever in de uitoefening van beroep of bedrijf de opdracht heeft gedaan zonder nadere ingebrekestelling) in verzuim en zal Opdrachtgever een schriftelijke herinnering ontvangen met het verzoek om binnen de daarin gestelde termijn het opeisbare bedrag te voldoen.

Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Dream Clinics zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente (zijnde tenminste 5% per jaar) vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

Indien Dream Clinics meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 13 Risico overgang

Dream Clinics gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Dream Clinics de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@dreamclinics.nl.

Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Dream Clinics verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Dream Clinics tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

Indien Dream Clinics op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 15 Opschorting

Dream Clinics heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij daar, indien zij was betaald wel toe verplicht zou zijn.

Dream Clinics is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Dream Clinics is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

Artikel 16 Overmacht

Dream Clinics is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.

Onder overmacht aan de zijde van Dream Clinics wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot:

(i) overmacht van toeleveranciers van Dream Clinics,
(ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Dream Clinics zijn voorgeschreven of aanbevolen,
(iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden,
(iv) overheidsmaatregelen,
(v) elektriciteitsstoring,
(vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking),
(vii) natuurrampen,
(viii) oorlog en terroristische aanslagen,
(ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van Dream Clinics buiten haar invloedssfeer vallen (voorzien en onvoorzien) die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

Indien een overmachtssituatie langer duurt dan één maand, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.

Artikel 17 Beperking van aansprakelijkheid

Indien het verrichten van diensten en/of uitvoeren van behandelingen door Dream Clinics leidt tot aansprakelijkheid van Dream Clinics, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten.

Dream Clinics is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Dream Clinics geleverde diensten.

De hoogte van de schadevergoeding is verder beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Dream Clinics per gebeurtenis per jaar uitkeert.

Dream Clinics is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.

Dream Clinics is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.

Dream Clinics staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Dream Clinics verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. Dream Clinics sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade.

Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Dream Clinics vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Dream Clinics binnen een halfjaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.


Notice: Undefined index: terms_h5_17 in /home/deb84768n4/domains/dreamclinics.nl/public_html/algemene-voorwaarden.php on line 109
Artikel 19 Intellectuele Eigendomsrechten

Alle IE-rechten en auteursrechten van Dream Clinics berusten uitsluitend bij Dream Clinics en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever.

Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van Dream Clinics rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Dream Clinics. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Dream Clinics opgeleverde zaken, dient Dream Clinics expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Dream Clinics rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.

Dream Clinics is gerechtigd om de beelden die zij gemaakt heeft van Cliënten, welke een behandeling hebben ondergaan, op haar website en/of social media kanalen plaatsen ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit met (voorafgaande) expliciete toestemming van de Cliënt.

Artikel 20 Vrijwaring en juistheid van informatie

Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Dream Clinics verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.

Opdrachtgever vrijwaart Dream Clinics van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.

Opdrachtgever vrijwaart Dream Clinics voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de opdracht c.q. overeenkomst gebruikt kunnen worden.

Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Dream Clinics verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 21 Klachten

Indien Opdrachtgever en/of Cliënt niet tevreden is over de dienstverlening, de totstandkoming en/of uitvoering van de behandelingsovereenkomst van Dream Clinics is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@dreamclinics.nl met als onderwerp “klacht”.

De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Dream Clinics de klacht in behandeling kunnen nemen.

Dream Clinics zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

Artikel 22 Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen Dream Clinics en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

Dream Clinics kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.

Dream clinick